logo

Polityka prywatności Mapen

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.

W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Mapen Sp. J. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Mapen Sp. J. z siedzibą w Białymstoku 15-773, ul. Rzemieślnicza 31/1, NIP: 996 176 39 75, który gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług oraz uzyskane przy zawarciu umowy i w trakcie jej trwania, a w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
dane firmy reprezentowanego podmiotu jak NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
Cele przetwarzania Państwa danych:

obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
realizacji obowiązków Mapen Sp. J. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
ochrony praw Mapen Sp. J. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych Mapen Sp. J. płatności, uzasadnionego interesu Mapen Sp. J. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Mapen Sp. J.,
prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Mapen Sp. J. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:

podmiotom, z którymi Mapen Sp. J. ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Mapen Sp. J. i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków Mapen Sp. J. przewidzianych prawem, ochrony praw Mapen Sp. J. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Mapen Sp. J. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
Mapen Sp. J. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, które będą przechowywane przez Mapen Sp. J. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Mapen Sp. J..

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania?
dostęp do danych osobowych,
żądanie sprostowania danych osobowych,
żądanie usunięcia danych osobowych,
żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.
Aby skorzystać z powyższych praw i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Mapen Sp. J. Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z Mapen Sp. J. za pośrednictwem:

poczty e-mail na adres: handel@mapen.pl
poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Mapen Sp. J., ul. Rzemieślnicza 31/1, 15-773 Białystok.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (w przypadku zmian bądź wprowadzenia nowych procesów lub systemów, które wykorzystują dane osobowe) i będziemy Państwa odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.